Friday, November 7, 2008

Mượn danh "từ thiện" để hạ cờ vàng

Mượn danh "từ thiện" để hạ cờ vàng


- http://www.take2tango.com/?display=5342
http://groups.google.com/group/cl_pub02/web/MuonDanh_tu_thien_de_ha_co_vang.pdf
- Ủy ban công tác người Việt ở nước ngoài - Khánh Hòa, VN
http://www.take2tango.com/?display=5351
http://groups.google.com/group/cl_pub02/web/UB_nguoiViet_Nuocngoai_KH.pdf

No comments: