Monday, July 28, 2008

Audio HT Thích Không Tánh nói về tình hình chung của GHPGVNTN

28/7/2008

Audio HT Thích Không Tánh nói về tình hình chung của GHPGVNTN

Bác Syhoang và HT Thích Không Tánh : hội luận toàn cầu
- tang lễ của Đức Tăng Thống
- sự cản trở, gây khó khăn của csvn v/v chữa bịnh cho đệ tứ tăng thống
- Ý đồ cướp việc tổ chức đám tang, tiêu diệt GHPGVNTN
- cs tung ra chúc thư giả
- cs đánh phá ông Võ Văn Ái, ...


http://www.vungguomtritue.com/Tailieu/Bac_Sy_Hoang_HT_KhongTanh_2008-Jul-28.mp3


No comments: