Wednesday, July 30, 2008

Audio Huyền thoại Hồ Chí Minh

Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh đoàn kết Dân Tộc - Trần Gia Phụng


bấm vào đây để tải xuống máy


Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh độc thân giản dị - Trần Gia Phụng


bấm vào đây để tải xuống máy


Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh giải phóng Dân Tộc - Trần Gia Phụng

bấm vào đây để tải xuống máy


Lột trần huyền thoại Hồ Chí Minh tìm đường cứu Nước - Trần Gia Phụng

bấm vào đây để tải xuống máy


Lột trần huyền thoại cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh - Trần Gia Phụng

bấm vào đây để tải xuống máy


Lột trần huyền thoại về người cha của Hồ Chí Minh - Trần Gia Phụng

bấm vào đây để tải xuống máy


Vài suy nghĩ về Hồ Chí Minh

bấm vào đây để tải xuống máy


Bức thư mật liên quan đến Hồ Chí Minh

bấm vào đây để tải xuống máy


Huyền thoại vỡ tan 1 - Đại Dương
Huyền thoại vỡ tan 2 - Đại Dương
Huyền thoại vỡ tan 3 - Đại Dương
Huyền thoại vỡ tan 4 - Đại Dương

No comments: