Saturday, November 1, 2008

* Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS - HS TS bien gioi

tìm thấy trên mạng:

PDF
Chủ nghĩa cs:

Sách đen về cncs:
http://www.esnips.com/doc/1793c677-78d1-43cb-8f70-e92e8f888c05/sach-den-cncs

http://www.esnips.com/doc/ac42263b-c1f5-42f7-8348-434f719fc7d5/Che_do_phat_xit_00

Chia tay ý thức hệ - HS Phu
http://www.esnips.com/doc/8c5d10d3-b6a1-4a89-bcd6-f84b8d6690bf/chiatayythuche
Nghị quyết 1481 - EU kết án cncs là tội ác chống nhân loại
http://www.esnips.com/doc/ce7cb9ab-8639-4d8f-a65a-b030d32d69e2/EU_nghiquyet1481_25012006en
http://www.esnips.com/doc/b7c78bb2-cb65-4ff8-aa90-379464887237/EU_nghiquyet1481_25012006Fr


HCM
Unesco không vinh danh HCM
http://www.esnips.com/doc/709d4bb7-37c2-4424-b93b-1edf6d8fbfa3/Unesco_ko_vinhdanh_hcm
http://www.esnips.com/doc/16a004c5-045d-4d63-ae10-8c332e276acf/UNESCO-hcm
Khuyến nghị của Unesco về HCM, nhưng không thực hiện
http://www.esnips.com/doc/eb028b97-8c54-46f7-bb55-585ca87adfe0/Unesco-hcm_Fr_077837fo

HCM có mấy vợ
http://www.esnips.com/doc/ac6075b7-05d3-4783-ab46-643728848e14/tdnl_hcm_co_may_vo(1)TGP
http://www.esnips.com/doc/bf477924-0701-49a2-a453-5afd6ead5145/tdnl_hcm_co_may_vo(2)
http://www.esnips.com/doc/53229871-051a-4cc6-a5a9-9fa6b75cfc28/hcm_tangtuyetminh

Có nên học tập HCM không
http://www.esnips.com/doc/98d34313-058c-4d3c-8944-26079bf0d4cd/conen_hoctap_hcm_ko

- Đừng hiểu sai về HCM
http://www.esnips.com/doc/8b95d823-3020-4195-bfc1-40b6400eb7e6/dung_hieu_sai_ve_hcm
- Đơn xin học trường thuộc địa
http://www.esnips.com/doc/514d9e93-7685-4dd0-acf6-6ca93867a9a9/Don_xin_hoc_truong_thuocdia_phap_cua_hcm
10 bài giáo án về HCM
http://www.esnips.com/doc/06b5901f-4dc5-4bc0-8664-d79d8ff6aa2e/hcm-10_bai_giao_an
Di chúc HCM
http://www.esnips.com/doc/a65ecc40-5d1a-441c-b839-32b39d76056e/dichuchochiminh7
http://www.esnips.com/doc/8f394d89-81b9-4e62-834f-7236321ead1c/dichuchochiminh1_sua1969
So sánh HCM và Ngô Đình Diệm
http://www.esnips.com/doc/619a3f5e-b1b6-474e-96fa-8ee0fa90e4a4/So_sanh_Ong_Diem_Ho
Tại sao giặc Hồ tàn phá di sản văn hóa Việt
http://www.esnips.com/doc/49b9b21f-e707-4c1e-a302-197027306253/taisao_giacHo_tanpha_disan_vanhoa


Sách:
HCM toàn tập
http://www.esnips.com/doc/b2ed2a4a-06ab-4554-a1f2-7b942178a628/hcm-toantap-cs
Cuộc đời HCM
http://www.esnips.com/doc/1ce36bc3-77f5-488d-96aa-74a6cfe6eaef/cuocdoihcm
Chân dung bác Hồ
http://www.esnips.com/doc/1c16fcca-8120-4796-9ca3-ff749cff5be6/CHANDUNGBACHO-KIEUPHONG
HCM nhận định tổng hợp - M Võ
http://www.esnips.com/doc/bfa24afd-5b3e-4d62-988f-40dc378dd6a4/hcm-nhandinh-tongHop_mVo
HCM chiến tranh và hệ lụy
http://www.esnips.com/doc/27c4109d-1eb6-4672-95aa-6704999b6e8d/hcm-chientranh-heluyAUDIO:
http://www.esnips.com/doc/e4280f88-d9f9-45eb-9565-cc832b0b8127/20070821Ve_hcm_Reh20
http://www.esnips.com/doc/cc30071b-a235-4f79-8e0c-83d172858a51/HCM_RFAvtmi051807a_BuiTin_noi
http://www.esnips.com/doc/374ccdf9-f4d8-4114-a830-4ff569fea6b5/200810DaiBang_noive_HCM

Lịch sử, tại họa cncs - sh
http://www.esnips.com/doc/48a2af16-a11d-4c11-9261-6ecc87242413/20071025sh-lichsu-taihaiCncs
RFA: Nguyễn Minh Cần nói về tả khuynh
http://www.esnips.com/doc/957a0a26-f051-496d-8fda-744b555c4641/vnguyean093005aNMCan_taKhuynh
RFA: pv ông Phạm văn Xô, cán bộ kỳ cưu cs, trên 90t, đã mất
http://www.esnips.com/doc/be7b043d-42d4-4bda-bdda-4eaf8e2e55e2/vhung082205pPhamVanXo

Công an ép Lm PV Lợi đi bầu
http://www.esnips.com/doc/a45c9049-e696-488b-9e85-c982e06c11d7/PVLoi20070520CongAn-ep-dibauGiải tỏa hào quang đcsvn
http://www.esnips.com/doc/2054461a-c107-4020-aeab-e4cea0bd2048/BL-NHT-giaitoahaoquaDCS


Cuộc xâm lăng không tiếng súng
http://www.esnips.com/doc/e9c73bab-2aaf-4137-93f2-d56f4e76bf3c/Cuoc_xam_lang_ko_tieng_sung

Phỏng vấn tiến sĩ VN Trí: cncs & lịch sử, lời khuyên cho tuổi trẻ
http://www.esnips.com/doc/ebe55e57-0575-412f-abf0-1aab689267ce/VNN-phongvan-VNTri

NGUC TRUNG NHAT KY – DTMinh http://www.mediafire.com/download.php?oywwmvz1dyd
http://www.mediafire.com/file/tnfmyyjazzg/ Tac gia Nguc Trung Nhat Ky la ai - DTM.doc

CON DUONG DAN CHU http://www.mediafire.com/download.php?y1nyamwrtqy
HO CHI MINH TS QTCS http://www.mediafire.com/download.php?2ynyyjom5j2
http://www.mediafire.com/file/njuilyj3tzz/ TGNN #243 Do Thong Minh COMP - 2008-08-24.mp3

GIOI THIEU SACH MOI http://www.mediafire.com/download.php?mijyxhonyjk


Bạch thư về Hoàng Sa Trường sa
http://www.vietnamadvisory.org/Bach%20Thu.pdf
http://www.vietnamadvisory.org/library.htm
http://www.vietnamadvisory.org/
http://www.vanhoaonline.com/


- To*` nha^.t ba'o Tie^'ng Do^.i so^' 462 *, nam thu' 3, dde^` ngay Thu' Sa'u 24 Aout 1951, Am li.ch 22 tha'ng Ba?y (Thie^'u) nam Ta^n Ma~o, gia' ba'n 1 ddo^`ng, cua Chu nhiem Tra^`n Chi' Tha`nh tu+. Tra^`n Ta^'n Quo^'c,
- Toa soa.n, Quan ly' 216 dduong Gia Long Saigon, co' ba`i mang tua dde "Viet Minh van ddong cho Viet Nam lam chu hau Trung Quoc", cho in nguyen van mot to*` truyen ddon do Truong Chinh ky'
- So^' ba'o Tie^'ng Do^.i na`y nam trong Thu Vien tieng Viet thuoc Bao Tang Vien Anh Quoc (British Museum - London)

http://www.vanhoaonline.com/

http://paracels.tk/
http://www.vuhuusan.net/ ,, http://www.vuhuusan.tk/ ,, http://www.vuhuusan.110.com/
http://haichienhoangsa.tk/ ,, http://hoangsa74.tripod.com/

http://danhsach.congsanvietnam.info/ ; http://caotrang.congsanvietnam.info/
http://conghambannuoc.tripod.com/

* Vài tài liệu về Ho Chi Minh và CNCS
* Cuốn sách đen của CNCS

No comments: