Wednesday, October 22, 2008

video Công an Tầu cộng đánh dân


videohttp://congno-lu-xaotra-bipbom.blogspot.com/
Tầu Cộng tra tâ'n và hành quyê't tù nhân (Xin bâ'm vô hinh xem hình lớn hơn)
http://congno-lu-xaotra-bipbom.blogspot.com/2008/03/tu-cng-tra-tn-v-hnh-quyt-t-nhn.html

No comments: