Saturday, November 1, 2008

Thỏa hiệp án 14/9/46: HCM cấu kết với Pháp tiêu diệt các đảng phái Quốc gia

Thỏa hiệp án 14/9/46: HCM cấu kết với Pháp tiêu diệt các đảng phái Quốc gia
Sau hiệp ước Sơ bộ 6/3/46
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14268
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=54

No comments: