Thursday, October 9, 2008

audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương ok

audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


Trái: 08/27/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre (tiếp theo)
Phải: 08/20/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đại Hội Đảng Dân Tộc Việt Nam 2008


Trái: ; Phải:Trái:- 08/06/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền (tt)
Phải:- 07/30/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Đệ Tứ và Đệ Ngũ quyền


Trái: ; Phải:
Trái: 07/23/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Cái đinh vĩ mô lịch sử (tt). Thời sự liên quan sự kiện Cờ Vàng tại Đại hội giới trẻ Công Giáo tại Sydney
Phải: 07/16/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Cái đinh vĩ mô lịch sử (tt)

Trái: 07/09/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Cái đinh vĩ mô lịch sử
07/02/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Thủ tục bầu cử (tt)
06/25/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Thủ tục bầu cử

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

No comments: