Wednesday, August 13, 2008

video Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn

Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=oah1D87C104

Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (2/5)
Phát biểu của TT ThiệuNgày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (3/5)


Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (3/5)
Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (4/5)
Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (5/5)

GHI NHỚ:

Sau 20/7/1954, HCM và Pháp đã ký hiệp định Geveva chia đôi VN !!
Theo HĐ này, miên Nam và miền bắc là 2 quốc gia riêng biệt, miền bắc theo chế độ ĐỘC TÀI, miền nam theo chế độ TỰ DO DÂN CHỦ, được LHQ công nhận !!

Tuyên ngôn Tổng tuyển cử được đọc ngày 21/7/1954 chỉ thuần túy là một niềm hy vọng cho 2 năm săp đến là ngày 21/7/1956, khi mà mọi điều kiện về TỰ DO (đi lại, ngôn luận, hôi họp, bầu cử, ...) hiện hữu của người dân ở 2 miền được thiết lập và tôn trọng bởi 2 chính phủ Nam-Bắc.

Một quốc gia được cấu thành khi :
- có lãnh thổ
- có dân
- có chính phủ và hiến pháp

No comments: