Thursday, October 9, 2008

audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?

Quê hương Tuổi trẻ

Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?
Tại sao Mỹ trao VN cho cs ?


03/08/2008 Cộng sản là gì ?? Hà Thế Ruyệt

080308HaTheRuyet_CongSan_la_gi.mp3 -

02 Apr 2008, t0 Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm - luật gia Nguyễn Khắc Chính

Apr0208_LGNguyenKhacChinh_ChientranhVNChienTranhUyNhiem_t0.mp3 -

09 Apr 2008, t1 Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
Apr0908_LGNguyenKhacChinh_ChientranhVNChienTranhUyNhiem_t1.mp3 -


09 Apr 2008, p1 Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm - luật gia Nguyễn Khắc Chính
Apr0908_LGNguyenKhacChinh_ChientranhVNChienTranhUyNhiem_p1.mp3 -
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản ?

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/- Cộng sản là gì ??
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?
- TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN ai là kẻ vi phạm hiến pháp ?
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, theo dõi thời sự 1

No comments: