Tuesday, July 29, 2008

video Cương Quyết Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ, Lãnh Hải Việt Nam-Chống Tàu Cộng Xâm Lăng !!!


http://www.youtube.com/watch?v=0Cf10nEFfiA

No comments: