Thursday, October 9, 2008

audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự

Tuổi trẻ & Quê hương ok

audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


Trái: 10/01/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp (tt)
Phải: 09/17/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Việt Nam, Vấn đề và Giải đáp


Trái: ; Phải:Trái:- 09/10/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Liên Tôn Nhất Khởi
Phải:- 08/27/08 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính Văn Minh Tre (tiếp theo)


Trái: ; Phải:

- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/
- http://www.tuoitrequehuong.com//


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự


- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

No comments: