Monday, September 22, 2008

audio Diễn đàn NVQG 2008/09

- Diễn Đàn NVQG: 09-21-08: Tình hình Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn Paltalk: 09-20-08c

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn Paltalk: 09-20-08b

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn Paltalk: 09-20-08a

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn NVQG: 09-14-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương

bấm vào đây để tải xuống máy


- Diễn Đàn NVQG: 09-07-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn NVQG: 08-31-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn Công Dân: 08-11-08: Câu chuyện thời sự: Nguyễn Đình Toàn

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn NVQG: 08-10-08: Câu chuyện thời sự: Nguyễn Đình Toàn

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn NVQG: 07-20-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương

bấm vào đây để tải xuống máy

- Diễn Đàn NVQG: 07-13-08: Câu chuyện thời sự: Ông Lê Văn Xương

bấm vào đây để tải xuống máy

No comments: