Thursday, September 18, 2008

Hình ảnh vệ tinh chuẫn bị chiến tranh cua TC: biển đông, Trường Sơn, Quảng Đông

Mặt trận biển đông:
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong01.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong02.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong03.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong04.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong05.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong06.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong07.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong08.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong09.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong10.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong11.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong12.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong13.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong14.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong15.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong16.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong17.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong18.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong19.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong20.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong21.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong22.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong23.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong24.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong25.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong26.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong27.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong28.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong29.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong30.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/MatTranBienDong31.doc

Thiên tượng
http://groups.google.com/group/chientranh/web/BaoKalmaegi17.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/BaoKalmaegi18.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/BaoKalmaegi19.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/BaoKalmaegi20.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/BaoKalmaegi21.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/Baotuyet.doc
http://groups.google.com/group/chientranh/web/Baotuyet3.doc

Mặt trận Trường Sơn:
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon01.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon02.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon03.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon04.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon05.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon06.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon07.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon08.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon09.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon10.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon11.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon12.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon13.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon14.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon15.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon16.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon17.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon18.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon19.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon20.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon21.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon22.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon23.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon24.doc
http://groups.google.com/group/nvqg1/web/MatTranTayTruongSon25.doc

----------------------------------------------------------------
- 11 tqvn Tai lieu : Không ảnh vệ tinh, TC chuẫn bị chiến tranh từ Trường Sơn, biển Đông, ... vv http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61ab1eab3e9fa335ca3d2496ee99dd6ffc

- 12 Tai lieu :http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61ab1eab3e9fa335ca238d8e02d8e30fb7

----------------------------------------------------------------
Đánh giá yêu sách của TQ với ExxonMobil và BP

Đảng cộng sản Việt Nam có thể lấy lại những phần đất miền Bắc-biên cũng như hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa mà họ đã âm thầm dâng cho Trung Cộng mà không đổ một giọt máu nào cuả những thế hệ trẽ trong tương lai hay không ?
Và nếu cộng sản Việt-Nam quyết tâm lấy lại những phần lảnh thổ, lảnh hải đã mất thì phải mất bao nhiêu thế hệ, máu và sinh mạng cuả giới trẻ Việt-Nam?

1)Không ảnh khu vực cảng thuộc vùng An-Hoà, Phú-Xuân Hạ. Tàu TC đã vào sát bờ biển Việt-Nam.

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai02.htm

2)Không chỉ có một tàu tìm dầu mà có cả hai tàu đi tìm dầu cùng một lúc với cả tàu hải quân TC theo hộ tống ngay trong lãnh hải Việt-Nam.

Câu hỏi được đặt ra là “quân đội nhân dân anh hùng” giải phóng đất nước thoát khỏi bàn tay ác ôn của Mỷ-Ngụy mà các thế hệ con cháu Hồ chí Minh vẫn thường ca tụng hiện nay ở đâu?
Sao không đuổi bọn giặc Hán xâm lược ra khỏi lãnh hải Việt-Nam?

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai03.htm

3)Ngoài ra không ảnh nầy còn cho thấy một vấn đề khác khi hai con tàu cuả Hán tặc đã vào sát bờ biển Việt-Nam.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai04.htm
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhthoLanhHai05.htm
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai06.htm

4)Trong cuộc chiến Việt Trung 1979-1991, tại trận địa Cao-Bằng, một phần đất của Bảo-Lạc và Trà-Lĩnh đã lọt vào tay quân TC và cho đến ngày hôm nay sự kiện mất đất nầy vẩn chưa được bọn Việt gian Hà-Nội công khai xác nhận và người dân vẩn chưa kiểm chứng được một cách rõ-ràng.

Dưới đây là vùng lảnh thổ trong khu tam giác Bảo-Lạc, Bình-Sử, (Lung) Loung-Po đã có những sự kiện mà cho đến hôm nay cả dân tộc Việt-Nam quốc nội lẫn hải ngoại vẩn chưa biết chuyện gì đã và đang xãy ra tại khu vực đó.

Không ảnh nầy sẽ cho chúng ta hiểu rõ tình trạng lãnh thổ vùng Bắc-biên giới.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai08.htm
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai09.htm

5)Khu bong-bóng vàng có thể là vùng lãnh thổ Việt-Nam đã lọt vào tay TC sau cuộc chiến Việt Trung 1979-1991.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai10.htm
6)Để hiểu rỏ tình trạng lảnh thổ vùng nầy, xin tạm chia ra làm 4 đoạn đường nằm trong lảnh thổ Việt-Nam sau lằn ranh biên giới màu vàng.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2011.htm

7)Đoạn đường thứ nhất.

Đây là một đoàn xe xếp hàng “rồng rắn” để vận chuyển người hay hàng hoá, hay ngay cả việc di quân?

Nhưng nếu là một cuộc di quân thì sẽ là cuả quân đội nước nào? Việt-Nam hay TC?

Gần đây Việt gian Hà-Nội mượn cớ “vì an toàn lương thực” đã ngưng xuất khẩu gạo ra ngoại quốc!

Liệu số gạo đã bị ngưng sản-xuất ấy có mọc chân mà bò qua biên giới TC hay không?

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2012.htm
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2014.htm
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2015.htm
8)Đoàn xe TC “rồng, rắn” trong đoạn đường 03.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2016.htm

9)Đoạn đường 03 cho tới đoạn đường 04.
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/thoisu/AnNinhLanhThoLanhHai%2017.htm

Qua những không ảnh trên quý đọc giả nghỉ gì?

Đoàn xe vẩn kéo dài dọc theo biên giới dài vô tận.

Đây là một cuộc vận chuyển hàng hóa hay là một cuộc di dân Tàu?

Nếu là một cuộc vận chuyển hàng hóa thì phải thuộc về vùng Quảng-Đông vì vùng nầy dọc theo bờ biển nên nền kinh tế của TC phát triển mạnh nhất.

Thế nhưng vùng Bắc-biên nầy lại nằm về phía Tây tỉnh lỵ Cao-Bằng giáp với tỉnh Quảng-Tây của TC.Điều nầy cho chúng ta thấy
/////////////////////////////
Đây chỉ có thể là là một cuộc di dân hay di quân mà thôi.

http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv;_ylc=X3oDMTI1Y203djhzBFJfYWlkAwRSX2RtbgN5YWhvby5jb20EUl9maWQDNjM0YjQwYTg5YjEzOThkNzNlZDQxOTI4ZjcxMWQ2ZTIEUl9sdHADMQ--?p=31767

No comments: