Thursday, September 18, 2008

Bieu Ti`nh chong CSVN ba'n HS,TS 14/9/2008- Đánh giá yêu sách của TQ với ExxonMobil và BP

No comments: