Thursday, September 18, 2008

audio 14/9/08 Nvqg câu chuyện thời sự: TC sẽ đánh VN !!?

14/9/08

D Đ công dân với NĐT / L V Xương
Trả lời thắc mắc của thính giả qua bài nói chuyện tuần trước, ...

Boomp3.com

DĐ Pt 13/9/08
Boomp3.com

No comments: