Wednesday, September 10, 2008

video Núi liền núi Sông liền sông

VN là 1 tỉnh của Trung cộng ??
HCM đã âm thầm bán đứng VN cho Mao ?
HCM là thái thú của TC ?

No comments: