Friday, September 12, 2008

Phản quốc ??

Trích Hiến pháp VNCH 1967:
HP
(Nước VN từ Ải Nam quan đến mủi Cà mau)

ĐIỀU 1

1- VIỆT NAM là một nước CỘNG HÒA, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân

2- Chủ quyền Quốc Gia thuộc về toàn dân

ĐIỀU 2

1- Quốc gia công nhận và bảo đảm những quyền căn bản của mọi công dân

2- Quốc Gia chủ trương sự bìng đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt ,nâng đỡ để theo kịp đà tiến hóa chung của dân tộc

3- Mọi công dân có nghĩa vụ góp phần phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc

ĐIỀU 3

Ba cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp phải được phân nhiệm và phân quyền rõ rệt. Sự hoạt động của ba cơ quan công quyền phải được phối hợp và điều hòa để thực hiện trật tự xã hội và thịnh vượng chung trên căn bản Tự Do, Dân Chủ và Công Bằng Xã Hội

ĐIỀU 4

1- Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức

2- Mọi hành vi nhằm mục đích tuyên truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ

ĐIỀU 5

1- Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận các nguyên tắc quốc tế pháp không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc

2- Việt Nam Cộng Hòa cương quyết chống lại mọi hình thức xâm lược và nỗ lực góp phần xay dựng nền an ninh và hòa bình thế giới


Trích Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Năm 1992):
HP

Điều 1

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Điều 13

Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị nghiêm trị theo pháp luật.

Điều 14

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

điều 17 trên Hiến Pháp hiện hành (1992), quy định “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời (...) đều thuộc sở hữu toàn dân”


Trích Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Năm 1980):
HP

Điều 1

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo.

Điều 2

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước đó là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động viên và tổ chức nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; xoá bỏ chế độ người bóc lột người; đập tan mọi sự chống đối của bọn phản cách mạng trong nước, mọi hành động xâm lược và phá hoại của kẻ thù bên ngoài; xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; góp phần củng cố hoà bình và đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Điều 13

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đều bị nghiêm trị.

Điều 14

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tăng cường tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác về mọi mặt với Liên Xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; bảo vệ và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, đoàn kết với nhân dân các nước đang đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; thực hiện chính sách cùng tồn tại hoà bình giữa các nước có chế độ chính trị và xã hội khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.Trích Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Năm 1959):
HP

Lời nói đầu

Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là một dân tộc lao động cần cù luôn luôn anh dũng đấu tranh xây dựng đất nước và giữ gìn độc lập của Tổ quốc

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Điều 1

Đất nước Việt Nam là một khối Bắc Nam thống nhất không thể chia cắt.

Điều 7

Nhà nước nghiêm cấm và trừng trị mọi hành động phản quốc, chống lại chế độ dân chủ nhân dân, chống lại sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Điều 8

Lực lượng vũ trang của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hoà bình của nhân dân


Trích Hiến pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Năm 1946):
HP

Điều thứ 2

Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia.

Điều thứ 3

Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nền đỏ, giữa có sao vàng năm cánh.


Điều thứ 4

Mỗi công dân Việt Nam phải:

- Bảo vệ Tổ quốc
- Tôn trọng Hiến pháp
- Tuân theo pháp luật.

Điều thứ 10

Công dân Việt Nam có quyền:

- Tự do ngôn luận
- Tự do xuất bản
- Tự do tổ chức và hội họp
- Tự do tín ngưỡng
- Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài
*
***
*

Dựa theo những hiến pháp trên của 2 miền (quốc gia) Nam Bắc VN, và thực tế hôm nay :
- có ai tìm thấy văn bản ký kết nào chứng tỏ VN đã bị mất đất, biển, hải đảo cho ngoại bang TC, Nga, Mỹ, Pháp không ??
- Thực tế chính quyền miền Nam có bán đất, biển cho Mỹ không ? Có bị Mỹ cướp đất biển VN không ?
- Thực tế hôm nay, VN đã bị mất đất, biển, Hoàng Trường sa cho TC (trên 720 km2 vùng biên giới phía Viet-Trung : Ải Nam quan, 1 thác Bản Giốc, Núi Đất - Lão Sơn -, Hoàng Trường Sa, 11000 km2 biển vùng Vịnh bắc bộ, ...). Ai đã dâng bán cho TC ???
- Công hàm Phạm văn Đồng 1958, Hiệp ước dâng đất biển VN cho TC 12/1999-2000 là bằng chứng !

Chúng ta đang mất nước vào tay TC dưới sự cầm quyền của csvn !!!


Thông tin đã bị ém nhẹm từ hơn 50 năm qua vì CHẾ ĐỘ độc tài toàn trị !!!
Khi toàn dân biết thì .... than ôi, QUÁ TRỄ !!!!


Ai lè kẻ thù của dân tộc VN ????
1/ Về mặt lịch sử và thực tế : nhà cầm quyền TC là giặc ngoại xâm, kẻ thù truyền kiếp !!
2/ Thực tế, HCM và đcsvn là giặc nội xâm, cõng rắn cắn gà nhà, khôn nhà dại chợ !!
3/ Môi trường, môi sinh, đạo lý, luân lý, văn hóa, con người VN đã và đang bị đầu độc nghiêm trọng vì cncs, lối cai trị toàn trị, bưng bít, bịt miệng, tuyên truyền dối trá, tham ô, nhũng lạm, vô trách nhiệm, vô đạo đức, luật rừng !

Toàn dân VN phải giải quyết ra làm sao ??
1/ Xóa tan cơ chế độc tài toàn trị, dân chủ hóa toàn bộ xã hội từ trên xuống !
2/ Phải dẹp "nhóm quản gia" (thái thú, tay sai, nô lệ) phản bội, nằm vùng, giặc nội xâm đâm sau lưng nhân dân yêu nước !
3/ Càng sơm càng tốt, Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt !
4/ Hiện trạng này càng kéo dài, càng có lợi cho TC, bất lợi cho dân Việt, cho nhân loại, và ta sẽ mất nước hoàn toàn !

Nước mất thì nhà TAN !!
Mất vào tay ngoại bang, qua trung gian thái thú csvn !!
Đó là điều chắc chắn !!

Thanh niên VN sẽ bị buộc làm lính xung kích đánh lân bang cho tham vọng bành trướng BK (cũng như Moscou/Băc Kinh đã làm với csvn, xâm lược miền Nam, "đánh Mỹ cứu nước" cho LX/TC !!).

Hiện nay, TC có trên 100 triệu đàn ông thiếu phụ nữ !
Phụ nữ VN sẽ làm hộ lý, lấy đàn ông tàu, từng bước cài đặt, lũng đoạn, thôn tinh và đồng hóa VN trong hiện tại & tương lại.

Đó là hiểm họa nhãn tiền, cần Ý THÚC và TRÁCH NHIỆM của mỗi người Việt, trước khi quá muộn, khỏi than trách về sau !

**********************************************************************
Liên quan:
- * Links Vài bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !
- * Nguyên Văn Buổi Họp Báo Của Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ NEGROPONTE tại Hà Nội 12/9/2008

- audio Phỏng vấn cựu trung tá cs Trần Anh Kim về Hoang sa...
- Audio: HCM & csvn đã dâng HS TS, Ải Nam Quan, Thác bản giốc cho TC: pv nhà văn Hà Phương - Hải Phòng
- Cựu chiến binh cs Kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ công hàm 14/09/1958

- 14 Tháng 9 Năm 1958 - Ngày Đảng CSVN Ký Công Hàm Bán Nước
- Le cong bo bach thu Hoang sa Truong sa
- Tài Liệu: Bạch Thư Hoàng Sa & Trường Sa
- Sách : Tàu xâm lăng hán hóa VN !!

- 4 tội phản quốc của csvn !!
- Trung quốc và phản quốc !!
- Nguy cơ từ bắc phương !!
- Thủ phạm cắt đất dâng biển cho Tầu Cộng 14/9/1958
- Trường Chinh kêu gọi cả nước làm "nô lệ" cho Trung Cộng
- Âm mưu sách lược của csvn đ/v phong trào dân chủ hiện nay : tiêu hủy tinh thần yêu nước của dân tộc Việt !! - 31/8/08

- Tập San Sử Địa 29 : Đặc khảo Hoàng Sa Trường Sa
- Sơn Hà Nguy Biến 1-10; 11-20
- Sơn Hà Nguy Biến - Đoạn 21 đến đoạn 30
- Sáng Mắt
- Âm mưu sách lược của csvn đ/v phong trào dân chủ hiện nay : tiêu hủy tinh thần yêu nước của dân tộc Việt !! - 31/8/08

No comments: