Monday, September 15, 2008

photos: Mặt trận biển Đông và tây Trường Sơn: TC chuẫn bị ra sao ??

- http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61ab1eab3e9fa335ca3d2496ee99dd6ffc11 tqvn / nvqg Tài liêu : photos, không ảnh chụp bởi vệ tinh : Mặt trận biển Đông và tây Trường Sơn: TC chuẫn bị ra sao ??

- http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61d2db6fb9a8902bda 1 root Tài liệu multimedias

- * Links Vài bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !

No comments: