Monday, June 30, 2008

Bài viết vài tác giả : giai đoạn lich sử

Hứa Hoành:
- Thỏa hiệp án 14/9/1946
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14268

- HuaHoanh-VaichuyenThatXayRaTrong9namKhangChien.pdf
- HuaHoanh-BiMatChuaDuocTietLo-MTGPMN.pdf

- Thăm trưỡng võ bị Hoàng phố
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14267

- HCM sao y bản chính cách mạng vô sản Trung cộng
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14266

- 15 ngày ở Quảng Đông
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14264

- Nội tình nước Nhật trước khi đầu hàng đồng minh
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14260

- Mặt trân dân chủ Đông dương, một tổ chức phản quốc
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14258

- Đông Dương đổi chủ
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14256

- Nhật đảo chánh Pháp và những thay đổi, xáo trộn ở VN
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14255

- Nam bộ dưới chế độ trực trị của Nhật 9/3-24/8/1945
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14253

- Thành tích chính quyền Trần Trọng Kim
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=14252

Ls Nguyễn Hữu Thống:
- Giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=36066

- Đạo làm người
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=23483

Mường Giang:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=188


Hồ Đinh:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=43

Minh Võ:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=196

Mai Thanh Truyết:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=128

Nguyễn Văn Canh:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=158

Đinh Lâm Thanh:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=338

Võ Long Triều:
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietnamdaily.com/index.php?c=author&a=150


Lê Tùng Minh:
http://webwarper.net/ww/~av/www.daiviet.org/dvc2.asp?action=vdt&mdn=245&chude_id=44
1975-80: VIỆT NAM SAU THÁNG TƯ ĐEN (Sự phán xét của lịch sử)...
1981-85
1986-90
1991-95
1996-2000

Vài Tài liệu lịch sử (pdf):
http://groups.google.com/group/cl_pub01/files?hl=fr&upload=1

No comments: