Sunday, June 29, 2008

Tài liệu : Lịch sử, Biển Đông - Hoàng Trường Sa

Tài liệu : Lịch sử, Biển Đông - Hoàng Trường Sa

Lịch sử:
19460306_460306ConventPrelim1.jpg
19460306_460306ConventPrelim2.jpg
19460306_460306ConventPrelim3.jpg
19460306_460306ConventPrelim4.jpg

thoa-hiep-1491946-ong-ho_cauketPhap_diet_QG.pdf 307,0 KB
thoa-hiep-1491946-van-ban.pdf 148,6 KB

pentagon_HiepDinh_Geneva54.pdf 72,2 KB
hiep-dinh-geneve-1954_fr.pdf 430,7 KB

us_HiepDinh_Paris1973.pdf 57,8 KB
us_HiepDinh_Paris1973_phuban.pdf 27,4 KB

tongthongnguyenvanthieungayquanluc1973.mp3 2,7 MB

Hoàng Trường Sa:
tapsansudia29dackhaohoangsatruongsa.pdf 6,3 MB
DiaLyBienDong13June07.doc

CNCS:
Trai suc vat.zip 96,4 KB
Trai_suc_vat.mp3 3,8 MB

Luật đất đai : trưng thu
VNCS--QuyetDinh_100_CP_1977.pdf 111,0 KB
VNCS--QuyetDinh_111-CP_1977.pdf
vietlaw_gov_vn_LAWNET_Luat_trung_thu2008.pdf 176,5 KB

Hiến pháp:

dt_hienphap_VNCH.pdf
dt_hienphap1946.pdf
dt_hienphap1959.pdf
dt_hienphap1980.pdf
dt_hienphap1992.pdf

LHQ nhân quyên - Công ước quốc tế:
nhanquyen_tuyenngonQT.doc
LHQphudinh1.doc
CUQTdansuchinhtri.doc
CUQTdiengiai.doc
CUQTnhanquyenbac1.doc
CUQTnhanquyenbac2.doc
CUQTnhanquyenbac3.doc
CUQTquyenancu.doc
CUQTquyenlacnghiep.doc
CUQTxahoikinhte.doc
--------------------------------------------------------------Google Groupes

CL_pub01
Visiter ce groupe--------
Google Groupes
Abonnement au groupe CL_pub01
E-mail :

Visiter ce groupe
-------------
http://groups.google.com/group/cl_pub01?hl=fr
Adresse e-mail actuelle : cl_pub01@googlegroups.com

No comments: