Friday, June 6, 2008

Hoàng Sa Trường Sa: hiện tình

1-
Địa lý Hoàng Sa 1


2-
Địa lý Hoàng Sa 2


3-
Địa lý Hoàng Sa 3: dữ kiện lịch sử


3-
Hải chiến Hoàng Sa 1
Trận hải chiến Hoàng sa 19/1/1974: Phỏng vấn HQ Trung tá Vũ Hữu San - The Battle of Paracels 1974 _P1: Int. Commander Vu Huu San / photo: courtesy xuquang.com4-
Hải chiến Hoàng Sa 2


5-
P3

6-
Writers_ HSTS_P3
Văn Thơ về Hoàng sa_Trường sa (Sat 050108): Văn Thi Sĩ Việt nam về nỗi đau Hoàng Sa, Trường Sa -B i3 - Phỏng vấn Nguyễn Ho ng Văn về Nguyễn T n Hiệt / Vietnamese Writers and the Loss of Spratlys and Paracels - P3
7-
HSTS_P7_LegalIssues_29012008:(Phuợng Hoàng):Hoàng sa, Trường sa: Phỏng vấn L/s Nguyễn Hữu Thống về khía cạnh pháp lý8-
Tưởng Niệm trận hải-chiến Hoàng Sa - Thứ Ba 22012008 P1: phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại/ In remembrance of the Hoang Sa Battle _ Interview Rear Admiral Ho Van Ky Thoai (P2)
9-
Tưởng Niệm trận hải-chiến Hoàng Sa - Thứ Ba 22012008 P2: phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại/ In remembrance of the Hoang Sa Battle _ Interview Rear Admiral Ho Van Ky Thoai (P2)

No comments: