Wednesday, June 25, 2008

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoàng SaSau một tháng Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc về nước.

Nay nhà nước Việt Nam mới chính thức công bố bản đồ cho cả thế giới biết. Việt Nam chỉ còn bề biển không có hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

**********

Hỡi những người con thân yêu của Mẹ Việt Nam trong và ngoài Nước ! Hãy xem bằng chứng bán Nước rành rành của bè lũ thổ phỉ Việt Gian Cộng Sản !
Chúng ta còn chờ gì nữa mà không cùng một lòng đứng lên tiêu diệt lũ súc sinh đê tiện hèn hạ đảng VGCS?!

Ôi Nam Quan, Bản Giốc...
Ôi Trường Sa, Hoàng Sa...
Và còn gì nưã mà chúng đang bưng bit...?

Dậy mà đi đồng bào ơi !

melinh
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=235

No comments: