Tuesday, August 26, 2008

Ngân hàng Thế giới duyệt khoản vay 502 triệu đô la Mỹ để Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điện khí hóa nông thôn và cấp tài chính nông thôn.

Liên hệ:


Việt Nam: Nguyễn Hồng Ngân

Điện thoại: +84-4-9346600 số lẻ 234

Email: nnguyen5@worldbank.org

Tại Washington: Elisabeth Mealey

Điện thoại: 1-202-458 4475

Email: emealey@worldbank.org


Washington DC, ngày 22/05 năm 2008 – Hôm nay Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 502 triệu đô la Mỹ, nhằm trợ giúp Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng cơ sở đô thị, mở rộng mạng lưới điện nông thôn và cải thiện tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam.

Theo ông Ajay Chhibber, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, “khoản vay này thể hiện cam kết mạnh mẽ và liên tục của Ngân hàng Thế giới trong việc trợ giúp Việt Nam giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển. Đây là những lĩnh vực Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn nếu muốn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng liên tục và bình đẳng. Vì vậy, tôi tin rằng những trợ giúp về kỹ thuật và tài chính cho các dự án trong các lĩnh vực trên sẽ mang lại những thay đổi thực sự cho cuộc sống của người nghèo ở cả thành thị và nông thôn”

Khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), là quỹ của Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên hỗ trợ các nước có thu nhập thấp, sẽ được sử dụng cho 3 dự án: Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên tại Đà Nẵng, Dự án Phân phối Điện Nông thôn và Dự án Tài chính Nông thôn 3.

Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên tại Đà Nẵng nhằm mục đích cải thiện năng lực, hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị tại thành phố Đà Nẵng thông qua đầu tư vào nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng về môi trường, và xây dựng hệ thống đường bộ mang tính chiến lược ở một số khu vực. Dự án cũng bao gồm các biện pháp nâng cao năng lực thể chế trong kế hoạch đầu tư và trong quản lý các dịch vụ đô thị. Dự án bao gồm 02 giai đoạn, sẽ được thực hiện từ 2008 đến 2013. Tổng kinh phí của dự án này là 218,46 triệu đô la Mỹ, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 152,44 triệu đô la Mỹ.

Dự án Phân phối Điện Nông thôn nhằm mục đích cải thiện cung cấp điện trung thế đến một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện. Dự án sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua việc cải tạo và tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các trạm điện này tới 22, 35 và 110kV. Điều này có thể giúp các trạm điện đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cung cấp điện nhiều và ổn định hơn cho các hộ sản xuất, kinh doanh đồng thời giảm thất thoát điện năng. Bên cạnh các khoản đầu tư xây dựng, sẽ có trợ giúp kỹ thuật nhằm phát triển các công ty điện (PCs) thành các trung tâm phân phối điện hiện đại. Tổng kinh phí của dự án này là 206,28 triệu đô la Mỹ, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc AusAid hỗ trợ 3 triệu đô la Mỹ.

Mục tiêu của Dự án Tài chính nông thôn 3 là đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho khu vực kinh tế tư nhân nông thôn và hộ kinh tế gia đình bằng việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho họ. Dự án hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này thông qua việc các doanh nghiệp tư nhân nông thôn được tiếp cận vốn và kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, cung cấp các khoản tín dụng nhỏ cho người dân thuộc khu vực nông thôn, và trợ giúp các tổ chức tín dụng và tài chính nhân dân để cung cấp dịch vụ tín dụng tốt hơn và phát triển các sản phẩm mới cho nông thôn. IDA sẽ cung cấp 200 triệu đô la Mỹ trong tổng chi phí 230 triệu đô la Mỹ của toàn dự án.

Để biết thêm thông tin về Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên tại Đà Nẵng, xin vào trang web: http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P086508

Để biết thêm thông tin về Dự án Phân phối Điện Nông thôn, xin vào trang: http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P099211

Để biết thêm thông tin về Dự án tài chính nông thôn 3, xin vào trang: http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P100916&Type=Overview&theSitePK=40941&pagePK=64283627&menuPK=64282134&piPK=64290415

********

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/3W6500ARM0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMINVIETNAMESEEXTN/0,,contentMDK:21781274~menuPK:487366~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:486752,00.html


http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMINVIETNAMESEEXTN/0,,contentMDK:21859932~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:486752,00.html

http://www.adb.org/Evaluation/reports.asp?s=5&ctry=30

http://www.adb.org/media/Articles/2008/12371-vietnamese-healths-projects/

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/usassistance.html

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/assistance_dod.html

No comments: