Sunday, August 31, 2008

* TÀI LIỆU lịch sử, tôn giáo, chính trị xã hội (pdf)

- Chính sách thâm độc của csvn : tiêu diệt tương lai dân tộc VN hòng giữ vững quyền lực đảng
http://group/ctxh_tailieu1/web/Chinhsach_tham_doc_cua_csvn_NTD.pdf
http://www.mediafire.com/?gdqmoawkdmy

- Báo Cáo Mật Của Khrushốp Về Stalin - Đỗ Tịnh - vantuyen.net
http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=7066

- Tôn giáo và chính trị:
http://group/ctxh_tailieu1/web/NAT_ton_giao_va_chinh_tri_1.pdf
http://www.mediafire.com/?npsmgrrkoil
http://group/ctxh_tailieu1/web/NAT_ton_giao_va_chinh_tri_2.pdf
http://www.mediafire.com/?loqimwzoj6u
http://group/ctxh_tailieu1/web/NAT_ton_giao_va_chinh_tri_3.pdf
http://www.mediafire.com/?kmz6tqw6szy
http://group/ctxh_tailieu1/web/NAT_ton_giao_va_chinh_tri_4.pdf
http://www.mediafire.com/?mv5gdqc30kd

- 10 giáo án về HCM
http://group/ctxh_tailieu1/web/10giao_an_ve_daoduc_hcm.pdf
http://www.mediafire.com/?ugszbqpfaun

- Viết về HCM
http://group/ctxh_tailieu1/web/bbc_hoangtranh_ve_hcm.pdf
http://www.mediafire.com/?dmeiwifhnmx

- Hồ sơ tham nhũng của csvn
http://group/ctxh_tailieu1/web/ho_so_tham_nhung_csvn.pdf
http://www.mediafire.com/?fprrdszczny

- Đcsvn qua những biến động trong phong trào cs quốc tế
http://group/ctxh_tailieu1/web/nmc_dcsvn_qua_nhung_bien_dong_pt_cs_quocte.pdf
http://www.mediafire.com/?xefitq1zgin

- vài mẫu chuyện về HCM
http://group/ctxh_tailieu1/web/nmc_vai_mau_chuyen_ve_hcm.pdf
http://www.mediafire.com/?ubmzgccki2m

- Tâm thư gởi người dân oan VN
http://group/ctxh_tailieu1/web/tamthu_goi_nguoi_dan_oan2008.pdf
http://www.mediafire.com/?qksauzlrsqa

- 10 vấn đề nóng VN, ...
http://group/ctxh_tailieu1/web/vietnamnet_10_vande_nong_2008.pdf
http://www.mediafire.com/?uf8k6vr5nve

- VN sau thang 4 den 1975
http://www.mediafire.com/?yzagakjqhve 1, 75-80
http://www.mediafire.com/?rjecafmj9sq 2
http://www.mediafire.com/?5ucmomkf1a7 3
http://www.mediafire.com/?kezyiitnza3 4
http://www.mediafire.com/?yplewlm9xwe 5
---------------------------------------------------------------------------
- TauXamLangHanHoaVN2.pdf !!!!!
- ConDuongCachMangViet1.pdf
- nvqg1: Tai lieu khac: lich su, chinh trị - pdf
- http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61d2db6fb9a8902bda bd Tai lieu
- http://www.mediafire.com/?sharekey=ccd8db9b9d37cc61ab1eab3e9fa335ca3d2496ee99dd6ffc tqvn Tai lieu : khong anh? chuan bi chien tranh cua TC o day Truong Son, Thien tuong,
---------------------------------------------------------------------------
- http://www.tiengnoigiaodan.net/
-
http://www.onthi.com/download/phan-mem-hay/

No comments: