Saturday, August 23, 2008

Thơ: Mầu Cờ Giải Phóng

Mầu Cờ Giải Phóng

(Viết cho người đã chết, sắp chết, và sẽ chết dưới GôngCùm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.)

Ta Trai Bắc áo bạc mầu Vô Sản
Em Gái Nam áo lụa điểm hoa xuân
Tóc ta rối vẫn còn hôi tanh mùi máu
Tóc em ngoan từng sợi nhỏ xanh mầu
Ta Cộng Sản: Vong Nô và Kha’t Ma’u
Em Quô’c Gia: A’i Quô’c và Văn Minh

Ngày mùa xuân ta vào Nam giải phóng
Bom đạn Nga-Tầu ta cày nát Quê Hương
Máu cha em Đỏ Mầu Cờ Cộng Sản
Xác mẹ em Dựng Chủ Nghiã Vong Nô

Ta gặp em một chiều xuân nhuộm máu
Ôm xác cha được giải phóng bên cầu
Hồn ác qủi với tấm lòng tàn ác
Ta say sưa trong hoan lạc hung tàn
Trong điên cuồng ta chẳng có lương tri
Lửa dục vọng bừng bừng trên đầu súng.................

Em nằm đó loã lồ trên vũng máu
Ta thoả lòng sung sướng một vài giây
Máu Hiếp Dâm tô Mầu Cờ Giải Phóng
Đồng Chí Em đã được Giải Phóng rồi!!! .......

Trần Tú Uyên
(04-24-1998)

No comments: