Monday, August 4, 2008

03/08/08 - Video / Pics - Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Giúp Ðỡ Thương Phế Binh Tại Việt Nam

1-

http://www.youtube.com/watch?v=LwkIdpfWWMo

2-


3-


4-


5-


6-http://blog.360.yahoo.com/blog-ONZ9uHAydKjLCkkUWxKpFHzAr9rEuNdy?p=1871

No comments: