Saturday, August 2, 2008

Video Ngay Quan luc 1973

Video Ngay Quan luc 1973


Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (1/5)Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (2/5)


Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (3/5) *

http://www.youtube.com/watch?v=kX2uDaMbe68&feature=related

Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (4/5)


Ngày Quân Lực 19.06.1973 tại Thủ Đô SàiGòn (5/5)

No comments: