Monday, August 11, 2008

Hồ chí Minh đi tu tại chùa Đại Nam quốc tự, Bình Dương !?
Hồ chí Minh bị đảng bắt đi tu sám hối tại chùa Đại Nam quốc tự, Bình Dương !?
Hay là chùa chiền, tôn giáo đã và đang bị biến tướng, khống chế ??

No comments: