Thursday, August 14, 2008

Hồ Chí Minh và người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh

Hồ Chí Minh và ngýời vợ Trung Quốc Tãng Tuyết Minh


(Hồ Chí Minh hoà tha ðích Trung Quốc phu nhân Tãng Tuyết Minh)
http://viet.com.cn/
Website Trung Hoa ( http://viet. com.cn/zeng_xueming.htm ) nói về bà Tãng Tuyết Minh:

http://www.esnips.com/doc/596799b4-e4c7-4135-95b7-e3065b2cf986/Vo-HoChiMinh

No comments: