Thursday, October 30, 2008

+ 2008 audio bạn trẻ sinh viên chia sẽ về hiện tình đất nước

2008 audio bạn trẻ sinh viên chia sẽ về hiện tình đất nước

200810

Chia sẻ của bạn trẻ sv blacky, một trong những tinh hoa nước Việt: Tại sao phải đấu tranh ??

- 2008a -

- 2008b -

- 2008c -

- audio bạn trẻ, sinh viên chia sẽ ...

- 2008 audio bạn trẻ sinh viên chia sẽ về hiện tình đất nước
- 2008 bài viết của du sinh về lá cờ vàng ba sọc đỏ

No comments: