Tuesday, October 21, 2008

Thử tìm Hiểu Tử Vi 4 ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ Như Thế nào ?

Căn cứ theo danh sách các ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ bầu cử vào ngày 4 tháng 11 được biết như sau :Ứng cử viên đảng Dân Chủ

1.- Ứng cử viên Tổng Thống Ông Barack Hussen Obama:


Sinh ngày 04 tháng 08 năm Tân Sửu (1961) lúc 1.06PM ở Honolulu Hawaii USA. Nếu tính sinh năm sanh của Ông thì Tân Sửu (1961), mạng Bích Thượng Thổ, có Can là Tân thuộc Kim và có Chi là Sửu cũng thuộc Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Tân Sửu được tương sanh, bởi vì, mạng Thổ sanh mạng Kim tức Chi là Địa (Đất) Thổ làm lợi Can là Thiên (Trời) Kim. Do vậy, tuổi Ông rất may mắn trong cuộc đời.


Năm nay 2008 Mậu Tý thuộc Hỏa, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Tân Sửu thuộc Thổ cũng được tương sanh của năm Mậu Tý, bởi vì, mạng Hỏa sanh mạng Thổ. Do vậy, năm này tuổi Ông rất tốt trong cuộc tranh cử Tổng Thống sắp đến.

Ngoài ra, ngày thứ ba 4 tháng 11 dương lịch năm 2008 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý thuộc tháng Quý Hợi, có mạng Thủy, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì bổn mạng của Ông là Thổ bị khắc với tháng bầu cử, bởi vì, mạng Thổ khắc mạng Thủy. Do vậy, tháng Quý Hợi của năm này tuổi Ông bị tương khắc trong cuộc tranh cử Tổng Thống sắp đến.2. Ứng cử viên Phó Tổng Thống Ông Joseph Biden:Sinh năm 1942 Nhâm Ngọ, có mạng Dương Liễu Mộc có Can là Nhâm thuộc Thủy và có Chi là Ngọ cũng thuộc Hỏa.

Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Nhâm Ngọ bị tương khắc, bởi vì, mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức Can là Trời (Thủy) khắc Chi là Đất (Hỏa). Do vậy, tuổi Ông trong cuộc đời công danh sự nghiệp thăng trầm bất thường đưa đến.


Năm nay 2008 Mậu Tý thuộc Hỏa cho nên năm này tuổi Ông có mạng Mộc đươc tương sanh, bởi vì, căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Mộc sanh mạng Hỏa.


Ngoài ra, ngày thứ ba 4 tháng 11 dương lịch năm 2008 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý thuộc tháng Quý Hợi, có mạng Thủy, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì bổn mạng của Ông là Mộc được tương sanh với tháng bầu cử, bởi vì, mạng Mộc sanh mạng Thủy.


Do vậy, năm 2008 Mậu Tý và tháng Quý Hợi, tuổi Ông rất thuận lợi và may mắn trong cuộc tranh cử Tổng Thống sắp đến.


Bởi vì, tuổi của Ông được tương sanh cả năm tháng tranh cử và hy vọng Ông sẽ đạt thành sự nghiệp lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ trong tương lai.Tuổi Ông Barack Hussen Obamavà tuổi Ông Joseph Biden thuận hạp hay khắc Kỵ như thế nào ?


Tuổi Ông Barack Hussen Obama là Tân Sửu (1961) thuộc mạng Bích Thượng Thổ và tuổi Ông Joseph Biden là1942 Nhâm Ngọ có mạng Dương Liễu Mộc.


Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Nhâm Ngọ có mạng Dương Liễu Mộc được khắc tuổi Tân Sửu (1961) thuộc mạng Bích Thượng Thổ.


Bởi vì, mạng Mộc khắc mạng Thổ tức mạng Mộc được khắc xuất, mạng Thổ bị khắc nhập.Đối với CAN hai tuổi Tân Sửu và Nh âm Ngọ có can Tân và Nhâm được tương sanh về Can. Bởi vì, Can Tân thuộc Kim và can Nhâm thuộc Thủy. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Kim sanh mạng Thủy.


Đối với Chi hai tuổi Tân Sửu và Nhâm Ngọ có chi Sửu và Ngọ tương sanh về Chi. Bởi vì, Chi Sửu thuộc Thổ và can Ngọ thuộc Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Hỏa sanh mạng Thổ. Do vậy, hai tuổi Tân Sửu và Nhâm Ngọ được tương sanh về Ðịa Chi, rất có hy vọng thắng cử sắp tới.Ứng cử viên đảng Cộng Hòa

1.- Ứng cử viên Tổng Thống Ông John McCain


Sinh ngày 29 tháng 08 năm Bính Tý (1936) lúc 9.00am ở CocoSolo, Panama USA. Nếu tính sinh năm sanh của Ông thì năm Bính Tý (1936), mạng Giản Hạ Thủy, có can Bính thuộc Hỏa và có Chi Tý thuộc Thủy.

Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Bính Tý bị tương khắc, bởi vì, mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức Chi là Địa (Đất) Thủy khắc Can là Thiên (Trời) Hỏa.
Do vậy, tuổi Ông John McCain không được may mắn trong cuộc đời như tuổi của Ông Barack Hussen Obama.

Năm nay 2008 Mậu Tý thuộc Hỏa, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Bính Tý thuộc Thủy cũng bị tương khắc của năm Mậu Tý, bởi vì, Thủy khắc Hỏa giống như tuổi Bính Tý của Ông đã dẫn.

Ngoài ra, ngày thứ ba 4 tháng 11 dương lịch năm 2008 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý thuộc tháng Quý Hợi, có mạng Thủy, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì bổn mạng của Ông là Thủy được tương hòa với tháng bầu cử, bởi vì, bổn mạng và tháng bầu cử có cùng Thủy.

Do vậy, Ông John McCain chỉ hy vọng bất ngờ đưa đến sự thắng cử vào giờ chót.2.- Ứng cử viên Phó Tổng Thống Bà Sarah Palin


Sinh ngày 11 tháng 02 năm 1964 (Giáp Thìn). Nếu tính năm sinh 1964 (Giáp Thìn), mạng Phú Ðăng Hỏa, có can Giáp thuộc Mộc và có Chi Thìn thuộc Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Giáp Thìn bị tương khắc, bởi vì, mạng Mộc khắc mạng Thổ tức Can là Thiên (Trời) Mộc khắc Chi là Địa (Đất) Thổ.


Do vậy, tuổi của Bà Sarah Palin lại không tốt hơn tuổi của Ông John McCain. Hơn nữa, tuổi Giáp Thìn của Bà lại không thuận hạp về Can là Giáp dành cho phái Nam.
Tuy nhiên, năm nay 2008 Mậu Tý thuộc Hỏa, cho nên được tương hòa với tuổi Giáp Thìn có mạng Phú Ðăng Hỏa.


Ngoài ra, ngày thứ ba 4 tháng 11 dương lịch năm 2008 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý thuộc tháng Quý Hợi, có mạng Thủy, cho nên căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Giáp Thìn có mạng Hỏa bị tương khắc với năm, bởi vì, mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức tháng Quí Hợi (Thủy) khắc tuổi Giáp Thìn (Hỏa).Tuổi Ông John McCain và tuổi Bà Sarah Palin thuận hạp hay khắc Kỵ như thế nào?


Tuổi Tổng Thống Ông John McCain : sinh năm Bính Tý (1936) có mạng Giản Hạ Thủy và tuổi Bà Sarah Palin : Sinh năm Giáp Thìn (1964), có mạng Phú Ðăng Hỏa.
Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì tuổi Bính Tý có mạng Giản Hạ Thủy được khắc tuổi Giáp Thìn (1961) thuộc mạng Phú Ðăng Hỏa. Bởi vì, mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức mạng Thủy được khắc xuất, mạng Hỏa bị khắc nhập.

Trường hợp này giống tuổi Ông Barack Hussen Obama là Tân Sửu (1961) thuộc mạng Bích Thượng Thổ khắc tuổi Ông Joseph Biden là 1942 Nhâm Ngọ có mạng Dương Liễu Mộc như đã dẫn.

Đối với CAN hai tuổi Bính Tý và Giáp Thìn có can Bính và Giáp được tương sanh về Can. Bởi vì, Can Bính thuộc Hỏa và can Giáp thuộc Mộc. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì mạng Mộc sanh mạng Hỏa.

Đối với Chi hai tuổi Bính Tý và Giáp Thìn có chi Tý và Thìn được tam hạp về Chi.
Nhưng xét về Ngũ Hành, thì chi Tý thuộc mạng Thủy và chi Thìn sanh mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, thì chi Tý và chi Thìn bị tương khắc. Bởi vì, mạng Thổ khắc mạng Thủy.

Nói tóm lại, hai tuổi của Ông Barack Obama và John Mc Cain, thì tuổi của Ông Barack Obama tốt hơn tuổi John Mc Cain, cho nên nếu không gì trở ngại giờ chót thì Ông Barack Obama sẽ thắng cử.

Tuy nhiên, mỗi tuổi của con người còn tùy theo ân đức Ông Bà Cha Mẹ nữa, không ai biết hết được tương lai sự nghiệp như thế nào ? Xin chờ kết quả bầu cử.

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

Viết xong ngày10 tháng 10 dl
vào Thu năm 2008 Mậu Tý

No comments: