Sunday, October 26, 2008

CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN THĂM BẮC KINH CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG - Âu Dương Thệ

http://www.doi-thoai.com/baimoi1008_382.html

No comments: