Sunday, October 26, 2008

Việt Nam - Tàu và Hội nghị Âu Á tại Bắc Kinh. Tư Bản sẽ đi về đâu? Di sản Việt trong Văn minh Tàu (1,2,3)

200810
Giáo sư Ts Cao Thế Dung
Việt Nam - Tàu và Hội nghị Âu Á tại Bắc Kinh. Tư Bản sẽ đi về đâu? Di sản Việt trong Văn minh Tàu

1- 10/09/08


2- 10/16/08


3-
10/23/2008
...
Âm mưu của Tàu trong việc chiếm đất biển, thôn tinh VN từ xa xưa đến nay
- Nhận rõ âm mưu thâm độc của Trung Quốc

No comments: