Monday, October 27, 2008

CỜ VÀNG

Mời các bạn đọc toàn bộ bài viết của Blacky ở đây


...
Có một số anh em của tôi có quan điểm rằng “ họ chỉ đâu tranh vì t dân chủ chứ không chông cộng ”

Nay tôi xin bày tỏ quan điem của mình rằng : những gì cân nói tôi ðã nói trong nội dung bài viêt này, chúng ta ðã thây rõ bản chât tà giáo của chủ nghia Cong Sản ðang ẩn nâp dưới ngọn cờ dân tộc , và mot khi so sánh bản chât cô hữu ở các nước cong sản với các nước không cộng sản thì chúng ta se thây 2 vân ðê :

- Mot chê ðo Ðoc Tài có thể không phải là chê ðộ Cong Sản (t"c ðng dân ch hay ðng lao ðong cung có the trở thành ðộc tài ), nhýng Cong Sản chắc chắn phải là Ðộc Tài
- Một nước tự do dân chủ ða nguyên ða ðảng thì có thể có ðảng Cong Sản hoạt ðộng, nhýng mot nước Cong Sản thì không the ðòi hỏi vê ngýc l i .

Vì bn chât cô hu mang tính di truyên ðó ca chính quyên Cong Sn nên chúng ta không the hp tác vi chính quyên Cong Sn chông tham nhung, cung giông nhý chúng ta không the d y cho con linh cau sông bang cách an hoa qu .

Chúng ta không the hp tác vi chính quyên Cong Sn xây d ng nhà nýc pháp quyên.
Chúng ta không the ðòi hi  chính quyên cong sản tự do và dân chủ, vì nhý ông Nguyen Minh Triêt ðã nói 1 câu rât that lòng “ bỏ ðiêu 4 là tự sát”

Trong cuoc ðâu tranh này chúng ta phi nhìn rõ mot s that rang vi mot chính quyên mà nhân le nghia trí tín ðêu không có, thì ð&ng mong h t sát cho dân toc sông .
Và hien nay Quôc Tê Cong Sn ðã b tòa án quân s thê gii lên án vi :

Toi ác chông l i hòa bình thê gii
Toi ác chiên tranh
Toi ác chông l i con người
vay chúng ta chông cong có nghia là chúng ta chông lại làn sóng vô thân ðang ám h i, xô ðay loài người xa rời thương ðê , xa rời ri lẽ sống ðạo ðức  ði .

Chúng ta chông cong có nghia là ðâu tranh cho hòa bình tự do dân chủ và xóa bỏ han thù do chủ nghia Cong Sản dựng lên .

Và hõn hêt chúng ta chông cong có nghia là chúng ta giúp ð nhng ngýi anh em ðang còn u mê vi lý týng Cong Sn (trong ðó có c nhng ngýi thân trong gia ðình tôi ), hãy th"c tnh hãy quay vê vi nhân dân , giúp h thoát khi b v c tham ca lýõng tâm con ngýi .(24)

http://www.4shared.com/file/68508122/ecf91550/covang3quexola.html

http://blog.360.yahoo.com/blog-KMd8BGwhaa8mtAF4pgc8Gaj7LfT3vm0Y?p=3778

No comments: