Saturday, October 25, 2008

Sach Hồ chí Minh Trăm tên Nghìn mặt

Cuon HCM: Nhan Vat Tram Ten - Nghin Mat, 424 trang, 20$ My va
Nghi Cung The Su, 198 trang, 10$
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - HaNoi

Quy anh chi tren the gioi muon ung ho xin dat mua tai nha sach tu Luc ke tu ngay 3/11/2008.
http://www.tulucmall.com/ Tra tien nhu the nao xin hoi nha sach Tu Luc.Boomp3.com - Boomp3.com


Boomp3.com - Boomp3.com

Xin ho?i mua tu+` nga`y 3/11/2008 tai: http://www.tulucmall.com/  1-714-418-1682 Ta.p Chi' Va(n Nghe^. Tie^`n Phong - Wa DC, Hoa Ky` 1-703-522-7151 a`i Truye^`n Thanh Vie^.t Nam Ha?i Ngoa.i Wa DC - Hoa Ky` 1-703-473-9346, 1-703-473-9327

Ta^'t ca? ke^'t tinh trong tho+ va` nho+` tho+ chuye^n cho+? nhu+~ng ray ru+'t kho^n nguo^i cu?a ta'c gia? cu~ng nhu+ cu?a ca? da^n to^.c. Tha(?ng tha('n phe^ pha'n ha`ng loa.t nhu+~ng nha^n va^.t ha`ng dda^`u cu?a dda?ng CSVN nhu+ Ho^` Chi' Minh,

Tru+o+`ng Chinh, Le^ Dua^?n, Tra^`n DDu+'c Lu+o+ng, Le^ DDu+'c Tho., Nguye^n Chi' Thanh, Le^ Kha? Phie^u, To^' Hu+~u, Che^' Lan Vie^n, Mai Thanh Da^u, Duy Khoa't, Tra^`n Mai Ha.nh, Nguye^~n Ta^'n Du~ngEA^'n ba?n 1 na(m 2008, 192 trang. Gia' 10 My~ Kim.

48- HO^` CHI' MINH: NHA^N VA^.T TRA(M TE^N - NGHI`N MA(.T. Ta'c pha^?m thu+' 19 cu?a nha` va(n - nha` tho+ Da^n Chu? Tra^`n Kha?i Thanh Thu?y hie^.n ddang so^'ng trong nu+o+'c. Ke? bi. xa~ ho^.i Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam ruo^`ng bo?. Ho^.i vie^n ho^.i va(n bu't quo^'c te^'.
HCM : tay sai & đạo chích (dạo)

Cu+.u tu` B14 - Thanh Lie^.t Ha` No^.i. Nha` va(n lu+u vong (kho^ng ho^. kha^?u) ngay tre^n chi'nh que^ hu+o+ng Vie^.t Nam. Kho^ng tuo^?i dda?ng, 48 tuo^?i ddo+`i, 48 tuo^?i oan (2008). Mo^.t ta'c pha^?m go^`m pha^`n va(n xuo^i la` bie^n kha?o va` pha^`n va(n va^`nE

A- Va(n xuo^i: Go^`m nhie^`u ba`i vie^'t ve^' Ho^` Chi' Minh va` dda'm bo^`i bu't. B- Tho+, ca dao C- Tho+ nha.i 1. Nha.i tho+ ca'c gia? trong nu+o+'c 2. Nha.i tho+ Ho^` Chi' Minh D- Nha.i ba`i ha't Ta'c pha^?m la` mo^.t ba?n ca'o tra.ng hu`ng ho^`n, le^n a'n Ho^` Chi' Minh va` dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam. A^'n ba?n 1 na(m 2008, 424 trang. Gia' 20 My~ Kim.

ca'c sa'ch mo+'i, trong ddo' co' 2 ta'c pha^?m cu?a chi. Tra^`n Kha?i Thanh Thu?y. http://www.mediafire.com/download.php?aykyl5lkrgn giới thiệu

đọc tiếp phần giới thiệuEmail cua TCDV: tapchidanvan@yahoo.de
Chú Lý Trung Tín, chu² nhiêm TapChíDânVän, co quan ngôn luân cua² Ða²ng Bô. VNQDÐ Châu âu


USA ca^`n Post va`o http://www.spacebook.com/ + Ca'c Web side cu?a gio*'i tre~ na(`ng Audio


http://www.mediafire.com/file/cfzgnjcok3z/Chientranh_uynhiem.zip (audio)

No comments: