Sunday, October 5, 2008

audio Nói về sự tiếm danh của GHPGVNTN tại hải ngoại của một số sư

20081003, 05

audio Nói về sự tiếm danh của GHPGVNTN tại hải ngoại của một số sư


Ông Võ Văn Ái, Ông Sy Hoàng, ...
Nói về sự tiếm danh của GHPGVNTN tại hải ngoại của một số sư (làm lợi cho cs)
của nhóm Về Nguồn, Thân hữu Già Lam, ...

Powered by eSnips.com

No comments: