Tuesday, October 21, 2008

china code 690 691 692 693 694 695

Code của hàng hóa TQ có 3 số đầu là:

china code 690 691 692 693 694 695....

No comments: