Monday, October 6, 2008

2008 playlist chưa xếp : Hoi_luan_Dien_dam 1

2008 playlist chưa xếp : Hoi_luan_Dien_dam 1

Powered by eSnips.com


NhanTrungTu:
- cs kiêm nhiều vai trò: nhà nước (hành pháp), lập pháp (quốc hội), công an, quân đội, quan tòa (tư pháp) ! Đó là Bộ chính trị cs, tập đoàn vô thần, bá đạo, mafia.
- phải có: thần quyền, thế quyền, giáo quyền để thắng cs:

thần quyền: người tu hành có tu luyện, đạt được thần thông, biết quá khứ vị lai;

giáo quyền: đạo cao dức trọng
thế quyền: người nắm giữ : hành pháp, lập pháp, tư pháp, công an, quân đội;
Liên quan:
- Hội luận: Ng. Tấn Dũng hay TGM Ngô Quang Kiệt, ai là người vi phạm hiến pháp ? - tiến sĩ Ng. Anh Tuấn
- VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai
- 2008 Edited: playlist Hoi luan, dien dam, pv khac -1
- ... Hải Ngoại Huyết Thư số 1
- 2008 edited Syhoang 1 playlist (VSR & ...)

- Ai Làm Nhục Việt Nam (VI ANH)
- Toà khâm sứ: Hành vi cướp boc và khủng bố Pháp Luật (Nguyễn Thái Hà)
- + VN tái khẳng định không thừa nhận quyền tư hữu đất đai

- audio 200810 dân oan 1, 2 ( vne, ctm)
- vietnamhumanrights: Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công pháp quốc tế
- doi-thoai: hiến pháp, công pháp quốc tế


---------------------
- 2008 playlist SyHoang 1
- playlist Xã hội, môi sinh môi trường, hóa chất độc hại, văn hóa suy đồi

No comments: