Tuesday, October 7, 2008

audio Kinh tế Việt Nam hôm nay và hậu cộng sản

- 03/17/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Kinh tế Việt Nam hôm nay


Download

- 03/31/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Kinh tế Việt Nam hôm nay và hậu cộng sản (tt)

Download

- 04/07/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Hiện trạng bế tắc kinh tế tại Việt Nam

Download


- 04/19/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Tình hình Quốc nội. Quan hệ kinh tế Trung Cộng và Việt Nam

Download

- 04/21/08 Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Tình hình Thế giới. Quan hệ kinh tế Trung Cộng và Việt Nam

Download

- 05/29/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình kinh tế Việt Nam và Trung Quốc hiện nay

Download

- 04/14/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Vân mệnh Thế giớI trong tương lai. Kinh tế Tàu-Việt?

Download


- 05/15/08 Giáo sư Ts Cao Thế Dung Tình hình khẩn cấp tại Việt Nam va Trung Cộng. Văn minh Văn Lang

Download

- 04/22/08 Nhà văn Chu Tấn Quan hệ biện chứng giữa Chính trị và Kinh tế

Download

- 05/09/08 Cụ Nhân sĩ Hoàng Văn Minh Tin tức. Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Kinh tế Việt Nam phá sản


Download

--------
http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/

No comments: