Thursday, October 9, 2008

audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản

Quê hương Tuổi trẻ

05/03/08a, t1 Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản ?
030508a_Lg_NKChinh_TaiSaoMy_trao_VN_cho_cs_t1.mp3 -


12/03/08a, t2a Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản ?

031208a_Lg_NKChinh_TaiSaoMy_trao_VN_cho_cs_t2a.mp3 -


12/03/08a, t2b Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản ?

031208a_Lg_NKChinh_TaiSaoMy_trao_VN_cho_cs_t2b.mp3 -


Phát biểu của Cố TT Nguyễn văn Thiệu nhân ngày Quân lực VNCH 19/6/73
Boomp3.com- http://dantocvoice.tuoitrequehuong.com/- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cộng sản ?
- Cộng sản là gì ??
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm / Cộng sản là gì ?
- TT Ng. Tấn Dũng & HDGMVN ai là kẻ vi phạm hiến pháp ?
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, theo dõi thời sự 1


- audio Mars + April 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio may+june 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự
- audio juil+oct 2008 Gs Cao Thế Dung : lịch sử, thời sự

- audio Sept + Oct 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Juil+ Aout 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio May + June 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự
- audio Mars + April 2008 Luật Gia Nguyễn Khắc Chính: pháp lý, lịch sử, thời sự- audio Quê hương Tuổi trẻ : Tại sao Mỹ trao VN cho cs
- audio Quê hương Tuổi trẻ : Chiến tranh VN chiến tranh ủy nhiệm
- 2008 playlist: Tuoi_tre_QH: tìm hiểu lịch sử, thời sự

No comments: