Wednesday, October 1, 2008

audio Việt gian cộng sản mở đường cho Tàu phù bành trướng xâm lược Việt Nam trong “Hòa Bình và ổn định”

Việt gian cộng sản mở đường cho Tàu phù bành trướng xâm lược Việt Nam trong “Hòa Bình và ổn định” (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy


Không thể có chiến tranh giữa việt-gian-cộng-sản và Tàu bành trướng (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy


Chiến lược chinh phục Người Việt tỵ nạn của tập đoàn Việt gian cộng sản (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy

Không hề có phe Cấp Tiến trong Việt gian cộng sản (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy


Từ Việt gian thờ Nga-xô chuyển sang thờ Tàu bành trướng (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy

Ai đẻ ra "phe cấp tiến" trong việt-gan-cộng-sản (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy

Tại sao chỉ có duy nhất một phe thờ Tàu cộng bành trướng

bấm vào đây để tải xuống máy


Việt-gian Hồ chí Minh là nguồn gốc mất đất mất biển

bấm vào đây để tải xuống máy

Làm thế nào để đuổi Việt gian cộng sản khỏi quyền lực (Nam Nhân)

bấm vào đây để tải xuống máy


Làm thế nào để đuổi Việt gian cộng sản khỏi quyền lực

bấm vào đây để tải xuống máy

Câu chuyện 11 Ngàn Lẻ 11 đêm

bấm vào đây để tải xuống máy

- Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam

No comments: