Saturday, July 26, 2008

audio Phản biện của ông SyHoang về bài nói chuyện của tướng cs Vũ hải Triều v/v tham nhũng PMU18

Nội Bộ Cộng Sản Đấu Đá Nhau Vì Vụ PMU18, bài nói của ông tướng cs Vũ Hải Triều

SH PHẢN BIỆN:
đoạn 1:
boomp3.com

đoạn 1 bis:
boomp3.com

No comments: