Sunday, July 27, 2008


Ông Võ Đại Tôn - đeo kính nâu - đứng ở giữa

Từ Đức Quốc, chị Nguyễn Thị Trâm Oanh đã liên lạc được với ông Võ Đại Tôn tại Úc Châu. Xin mời quý bạn đọc theo dõi cuộc phỏng vấn giữa chị Trâm Oanh và ông Võ Đại Tôn.

Đoạn 1

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe
Đoạn 2

Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

No comments: