Friday, July 18, 2008

Duc Giao Hoang lam phep cho La Co Vang than yeutai Sydney 17/7/2008
Duc Giao Hoang lam phep cho La Co Vang than yeu va choang Co Vang vao co cua DGH, phut 43Xem video:
http://video.wyd2008.org/?MediaId=77140a98-1694-4356-98ac-a17dfdf52107

Pope Benedict XVI Vinh Danh Co Vang To Quoc Viet Nam

Cờ Vàng Tràn Ngập Sydney Harbour Bridge 19 tháng 7 - 2008

17072008_DLX goi dt bao chi VN xin dang bao Duc Giao Hoang va La Co Vang

No comments: