Friday, July 4, 2008

C- Video A Đông 35 năm Khói Lửa

Video A Đông 35 năm Khói Lửa (1/4)http://video.google.fr/videoplay?docid=2148218522860215792&q=a%20dong%20khoi%20lua&hl=fr

No comments: