Monday, July 7, 2008

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Thời gian qua tôi thấy báo chí phát động "sống và làm việc theo tư tưởng HCM" nên tôi có thắc mắc Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì và tìm thử trên google thì thấy có đến 37,600 cụm từ "tư tưởng HCM" (tìm chính xác). Loay hoay tìm kiếm, tôi tìm ra một tài liệu có tên:

Giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) do:

Chủ biên
PGS, TS. Mạch Quang Thắng
Tập thể tác giả
- PGS. Lê Mậu Hãn Chương I
- TS. Vũ Quang Hiển Chương II
- TS. Phạm Ngọc Anh Chương III
- PGS, TS. Ngô Đăng Tri Chương IV
- PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
- PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VI
- TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo
Cộng tác viên
Vũ Thanh Bình


Đọc đến trang 11 tôi mới thấy có định nghĩa:


Trích:
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đọc trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX viết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại...".

Tôi vẫn chưa hiểu nổi nó là gì. Đọc tiếp, tôi thấy:


Trích:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận trung tâm của chuyên ngành "Hồ Chí Minh học" thuộc ngành Khoa học chính trị Việt Nam. Hồ Chí Minh đã xây dựng được hệ thống lý luận toàn diện về cách mạng Việt Nam phù hợp với thực tiễn của đất nước và dòng chảy thời đại. Hệ thống đó bao gồm một số nội dung cơ bản sau:
- Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;
- Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
- Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
- Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
- Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;
- Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
- Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân...

---

1) Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Thế VN không còn giai cấp nào cả sao? Giải phóng con người khỏi... cái gì?

2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;. Tôi có nghe, có học được "đất nước độc lập" chớ chưa hề học đến "độc lập dân tộc" bao giờ. Độc lập dân tộc là độc lập với... cái gì? Hơn nữa, đã độc lập rồi sao lại còn "gắn liền với chủ nghĩa xã hội"? Dân tộc là cái gì mà gắn liền được với chủ nghĩa xã hội?

"Sức mạnh thời đại" là sức mạnh gì vậy? ở đâu ra?

3) Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. Cái này là một yếu tố hình thành tư tưởng HCM?

4) Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; Quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện qua những điểm cụ thể nào? Tôi nghĩ chưa ra.

Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân ở những điểm nào? Tôi chưa thấy rõ.

5) Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Thế sao? Vũ trang thì "nhân dân", thế các tập đoàn kinh tế của quân đội có phần nào của dân chăng?

6) Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Kinh tế và văn hóa nước ta cho đến nay đã đi đến giai đoạn nào? Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân (không phải các quan) đã được nâng cao thế nào rồi?

7) Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Tôi không rõ cho đến nay có bao nhiều phần trăm người dân và Đảng viên làm theo điều này?

8) Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Cách mạng là gì mà phải chăm lo bồi dưỡng "thế hệ cách mạng cho đời sau"? Tư tưởng này quá khó hiểu. Chẳng nhẽ nước ta phải đi xuyên qua các cuộc cách mạng không ngừng nghỉ?

9) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân... Có những biểu hiện "đày tớ trung thành" cụ thể nào? Có ai cho tôi vài ví dụ chăng?

Nói tóm lại, đọc một đoạn "tư tưởng" này tôi có nhiều điều lờ mờ quá. Có lẽ "tư tưởng" quá cao siêu, một dân đen như tôi khó lòng mà hiểu cho thấu đáo. Đồng chí nào thấm nhuần tư tưởng HCM, vui lòng giúp.

Cám ơn.
(trích http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?p=198312#post198312 )


********************************************************************

Chuyên lá cờ, đạo đức và dân chủ

No comments: