Thursday, July 10, 2008

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoàng Sa

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoàng Sa
7/2008


Sau một tháng Nông Đức Mạnh đi Trung Quốc về nước.Nay nhà nước Việt Nam mới chính thức công bố bản đồ cho cả thế giới biết. Việt Nam chỉ còn bề biển không có hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hỡi những người con thân yêu của Mẹ Việt Nam trong và ngoài Nước ! Hãy xem bằng chứng bán Nước rành rành của bè lũ thổ phỉ Việt Gian Cộng Sản !

http://blog.360.yahoo.com/angtran888?list=

Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho TC...
Bản Đồ Trung Cộng + Hoàng Sa & Trương Sa

http://tintuc.datviet.com/forum/showthread.php?t=174544

No comments: