Wednesday, July 9, 2008

GHPGVNTN: HT Thích Đôn Hậu phản đối cs ...

Sau đây là bài viết của Tâm Tràng Ngô Trọng Anh về Âm Mưu Xóa Bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


CHỦ TRƯƠNG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ NĂM 1981:


Lịch sử Phật giáo ở Việt Nam đã trải qua 2000 năm với bốn lần thống nhất. Lần thống nhất Phật giáo cả nước vào tháng 11-1981 là mốc son chói lọi trong lịch sử Phật giáo Việt Nam như Hòa thượng Thích Trí Thủ - Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Trưởng ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam đã khẳng định trong diễn văn khai mạc Hội nghị thống nhất Phật giáo năm 1981: "Lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, chúng ta có được một Hội nghị gồm đầy đủ đại biểu của các tổ chức Giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước... đã vân tập về đây, trong hội trường trang nghiêm và rực rỡ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựng hoàn thành ngôi nhà thống nhất Phật giáo Việt Nam". (Sứ Quán VN Hoa Kỳ)Ôn Đôn Hậu Phản Đối:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT -VIỆN TĂNG THỐNG


Số : 02-82/VTT
Phật lịch 2526, ngày 14.07.1982

Kính gởi: Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Hòa thượng,Như Hòa thượng đã biết, vào ngày 07.07.1982 Ban Trị sự Thành hội GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh đã tự tiện

đến công bố đoạt thủ Trụ sở TRUNG ƯƠNG của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT mà không

cần có sự thỏa thuận của chúng tôi.Thay mặt Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện và toàn thể Tăng Ni Phật tử thuộc GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên và hoàn toàn không đồng ý đối với việc làm ấy của Ban Trị sự Thành hội !


Nhân dịp nầy chúng tôi xin nhắc lại với Hòa thượng rằng GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT là một tổ chức không những có nhiều công lao xây dựng Đạo Pháp mà còn có sự đóng góp lớn đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngay cả những vị Lãnh đạo Phật giáo hữu danh trên đất nước nầy, trong đó có Hòa thượng, đều đã xuất thân từ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT mà được hiển đạt như hôm nay. Do đó dù bất cứ ai, có sự xúc phạm đến sự tồn vong của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, thiết tưởng Hòa thượng cũng phải trực tiếp chịu phần trách nhiệm đối với Lịch sử, Dân tộc và Đạo Pháp, huống nữa là trước hành động phi pháp và hoàn toàn trái ngược với Giới luật Phật Chế của Ban Trị sự Thành hội GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh như đã nói trên thì trách nhiệm của Hòa thượng lại càng lớn lao hơn nữa.


BỊ CHÚ : Chẳng những tại Trụ sở Trung ương GHPGVNTN mà Hòa thượng sẽ còn chịu trách nhiệm đối với tất cả các cơ sở của GIÁO HỘI ở khắp các Tỉnh, Thị xã từ Quảng Trị đến Cà Mau nếu có xảy ra những trường hợp tương tự.

http://baovechanhphap.110mb.com/donhauphandoi.htm
http://baovechanhphap.110mb.com/

No comments: